Ο θηλασμός αποτελεί τον βέλτιστο τρόπο διατροφής για τη μητέρα και το παιδί της. Τα ποσοστά εγκυμοσύνης μητέρων με σχιζοφρένεια δεν διαφέρουν σημαντικά από αυτά του γενικού πληθυ- σμού. Ωστόσο, η έρευνα για τον θηλασμό των μητέρων με σχιζοφρένεια είναι εξαιρετικά περιο- ρισμένη. Στόχος της παρούσας μελέτης είναι να διερευνήσει τις στάσεις επαγγελματιών υγείας σε σχέση με τον θηλασμό των γυναικών με σχιζοφρένεια και να εξετάσει την εγκυρότητα και την αξιοπιστία της ελληνικής έκδοσης μίας κλίμακας σχετικά με τη στάση απέναντι στον θηλασμό των γυναικών με σχιζοφρένεια. Οι συμμετέχοντες στην παρούσα περιγραφική-συγχρονική με- λέτη ήταν επαγγελματίες υγείας που ασχολούνται με γυναίκες/μητέρες σε διαφορετικές δομές υγείας στην Αθήνα (επισκέπτες υγείας, μαίες, νοσηλευτές που εργάζονται στον τομέα της ψυχικής υγείας). Η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με χρήση αυτοσυμπληρούμενου ερωτηματολογίου. Εξετάσθηκαν οι γνώσεις και οι συμπεριφορές σχετικά με τον θηλασμό, η ενημέρωση, τα συναισθήματα και οι στάσεις σχετικά με τη σχιζοφρένεια καθώς και η προσωπική και επαγγελματική στάση απέναντι στον θηλασμό γυναικών με σχιζοφρένεια. Τα αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν ότι οι επαγγελματίες υγείας όλων των κλάδων έχουν παρόμοια θετική στάση α- πέναντι στον θηλασμό γυναικών με σχιζοφρένεια. Τόσο στις γνώσεις για τον θηλασμό όσο και στη στάση απέναντι στον θηλασμό είχαν σημαντικά μεγαλύτερες βαθμολογίες οι επαγγελματίες που είχαν παρακολουθήσει σεμινάρια για τον θηλασμό. Μεγαλύτερες βαθμολογίες σχετικά με τις στάσεις απέναντι στις γυναίκες με σχιζοφρένεια και τη στάση απέναντι στον θηλασμό γυναικών με σχιζοφρένεια βρέθηκαν σε εκείνους που είχαν προηγούμενη επαφή με άτομο με σχιζοφρένεια. Επιπλέον, παρατηρήθηκαν μεγαλύτερες βαθμολογίες σχετικά με τις στάσεις απέναντι στις γυναί- κες με σχιζοφρένεια στους επαγγελματίες υγείας που προσέφεραν συμβουλές για τον θηλασμό σε γυναίκες με σχιζοφρένεια. Το εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε, είναι αξιόπιστο και έγκυρο. Τα αποτελέσματα της διερευνητικής ανάλυσης παραγόντων έδειξαν ότι υπήρχε διακριτική ικανότητα μεταξύ των λημμάτων. Οι πέντε παράγοντες ήταν οι εξής: γνώσεις για τον θηλασμό, στάση απέ- ναντι στον θηλασμό, γνώσεις για τη σχιζοφρένεια, στάση απέναντι στις γυναίκες με σχιζοφρένεια και στάση απέναντι στον θηλασμό γυναικών με σχιζοφρένεια. Απαιτείται περαιτέρω έρευνα σε γιατρούς και άλλους επαγγελματίες ψυχικής υγείας που ασχολούνται με τη φροντίδα γυναικών με σχιζοφρένεια. Επίσης, οι εμπειρίες και οι ανάγκες των μητέρων με σχιζοφρένεια πρέπει να δι- ερευνηθούν περαιτέρω προκειμένου να αποκτήσουμε χρήσιμα δεδομένα για την κλινική πράξη. Τέλος, τα αποτελέσματα τόσο της παρούσας όσο και των μελλοντικών μελετών αναμένεται ότι θα διαμορφώσουν τον στρατηγικό σχεδιασμό.

Λέξεις ευρετηρίου: Γυναίκες με σχιζοφρένεια, μητέρες, θηλασμός, στάσεις.

E. Σακελλάρη, M. Ηλιάδου, K. Πικούλη, Γ. Kωνσταντακόπουλος (σελίδα 151)

 

Πλήρες άρθρο σε pdf (Αγγλικά)