Η Σφοδρή Επιθυμία για Κατανάλωση Τροφής (ΣΕΤ, Food Craving) αποτελεί συμπεριφορά που επιφέρει αύξηση της συνολικής ενεργειακής πρόσληψης. Η συμπεριφορά θεωρείται ότι είναι αποτέλεσμα (νευρο) βιολογικών μεταβολών και διατροφικών συνηθειών, κυρίως βουλιμικών και υπερφαγικών. Τα ερωτηματολόγια μέτρησης του ΣΕΤ ποικίλλουν στη βιβλιογραφία, με τα πλέον πιο διαδεδομένα το Food Craving Questionnaire-State, Trait και Trait-reduced. Στην παρούσα μελέτη, ερωτηματολόγιο Σφοδρής Επιθυμίας για Κατανάλωση Τροφής-Χαρακτηριστικά-σύντομη έκδοση (ΣΕΤ-Χ-σε, Food Craving Questionnaire-Trait-reduced) χορηγήθηκε σε ελληνικό πληθυσμό 183 ατόμων. Εκτός από το ΣΕΤ-Χ-σε χρησιμοποιήθηκε το Ερωτηματολόγιο Συνηθειών Διατροφής-26 (ΕΣΔ-26) για την αξιολόγηση της διατροφικής συμπεριφοράς καθώς, το Ερωτηματολόγιο Γενικής Υγείας-28 (ΕΓΥ-28) για την αξιολόγηση της υγείας του δείγματος καθώς και αυτο-συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο δημογραφικών πληροφοριών και ανθρωπομετρικών στοιχείων. Η στατιστική ανάλυση πραγματοποιήθηκε με τη χρήση του SPSS έκδοση 25 και η επιβεβαίωση της Διερευνητικής Ανάλυσης Παραγόντων (ΔΑΠ) έγινε με τη χρήση της Παράλληλης Ανάλυσης (ΠΑ) Monte-Carlo. Το ΣΕΤ-Χ-σε παρουσίασε υψηλή εσωτερική συνέπεια (Cronbach’s Alpha=0,927) η οποία ερμήνευε το 62,5% της διακύμανσης του δείγματος. Η ΔΑΠ υπέδειξε την ύπαρξη δύο παραγόντων (Σκέψεις & Συναισθήματα και Έλλειψη Ελέγχου) οι οποίες συσχετίζονταν ισχυρά με 14 λήμματα σε αντίθεση με την πρωτότυπη έκδοση που αποτελείται από έναν παράγοντα με 15 λήμματα. Η ΠΑ Monte-Carlo επιβεβαίωσε τα παραπάνω ευρήματα. Επιπροσθέτως, στατιστικά σημαντικές θετικά αδύναμες έως μέτριες συσχετίσεις παρατηρήθηκαν ανάμεσα στη συνολική βαθμολογία του ΣΕΤ-Χ-σε με το ΕΣΔ-26 (r=0,28), το ΕΣΔ-Δίαιτα (r=0,27), το ΕΣΔ-Βουλιμία (r=0,41) και το ΕΓΥ-28 (συνολική βαθμολογία και υποκλίμακες r=0,17 έως 0,24). Ταυτόχρονα, οι υποκλίμακες Σκέψεις & Συναισθήματα και Έλλειψη Ελέγχου συσχετίστηκαν στατιστικώς σημαντικά ισχυρότερα με το ΕΣΔ-Δίαιτα (r=0,24/0,38), το ΕΣΔ-Βουλιμία (r=0,27/0,37) και ασθενέστερα με το ΕΓΥ-28 και τις υποκλίμακές του (r=0,15 to 0,29). Τα παραπάνω ευρήματα υποδεικνύουν καλές ψυχομετρικές ιδιότητες και εγκυρότητα του ερωτηματολογίου ΣΕΤ-Χ-σε το οποίο θα μπορούσε να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο για την αξιολόγηση της τάσης επιθυμίας για κατανάλωση τροφής και πιθανότατα της διατροφικής συμπεριφοράς.

Λέξεις ευρετηρίου: Σφοδρή επιθυμία, καταναγκαστική κατανάλωση, διατροφική συμπεριφορά, Διαταραχές Πρόσληψης Τροφής, μελέτη εγκυρότητας.

Κ. Κουτουλογένης, Φ. Γονιδάκης, Μ. Γιαννακούλια, Μ. Βασιλειάδου (σελίδα 118)

 

Πλήρες άρθρο σε pdf (Αγγλικά)