Η διαταραχή παρασυσσώρευσης είναι ένα σοβαρό κλινικό πρόβλημα που προκύπτει από τη δυσκολία ή αδυναμία απόρριψης αποκτημάτων και την ανάγκη φύλαξης αντικείμενων που οδηγεί σε κατακλεισμένους χώρους διαβίωσης. Η κατάσταση αυτή εμποδίζει σημαντικά την απρόσκοπτη καθημερινή λειτουργία του ατόμου σε πολλούς τομείς και συνδέεται με σημαντική δυσφορία. Ο σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η στάθμιση της ελληνικής εκδοχής της κλίμακας Saving Inventory – Revised (SI-R) (Ερωτηματολόγιο Αποθήκευσης) σε μη κλινικό δείγμα 554 Ελλήνων ενηλίκων. Διερευνήθηκε η παραγοντική ανάλυση και οι ψυχομετρικές της ιδιότητες. Εκτελέστηκε διερευνητική και επιβεβαιωτική παραγοντική ανάλυση οι οποίες ανέδειξαν τρεις παράγοντες, άτακτη συσσώρευση (clutter), δυσκολία απόρριψης (difficulty discarding) και απόκτηση (acquisition) δεδομένο που συμφωνεί με την αρχική λύση των ερευνητών του πρωτότυπου αγγλικού εργαλείου καθώς και με τις προσαρμογές του σε άλλες γλώσσες. Παρατηρήθηκε διπλή φόρτιση σε τρία λήμματα, κάτι που αναφέρεται και σε άλλες σχετικές μελέτες για το εργαλείο. Επίσης η ελληνική εκδοχή του SI-R επιδεικνύει υψηλή εσωτερική εγκυρότητα καθώς επίσης και αξιοπιστία επαναληπτικών μετρήσεων. Στην παρούσα μελέτη επιχειρήθηκε η διερεύνηση της συγκλίνουσας και αποκλίνουσας εγκυρότητας της ελληνικής εκδοχής. Τα αποτελέσματα έδειξαν πως το ελληνικό SI-R δεν συσχετίζεται με άλλα εργαλεία μέτρησης μη συγγενικών κλινικών θεωρητικών κατασκευών, όπως άγχος, κατάθλιψη και μη παρασυσσωρευτικά ιδεοψυχαναγκαστικά συμπτώματα, ενώ φάνηκε να συσχετίζεται μερικώς με λήμματα που μετρούν παρασυσσωρευτική συμπτωματολογία σε άλλα εργαλεία ψυχαναγκαστικότητας. Γενικά τα παρόντα ευρήματα δείχνουν ότι η παρούσα ελληνική εκδοχή του SI-R μπορεί να θεωρηθεί ένα χρήσιμο κλινικό εργαλείο για την ανίχνευση και την εκτίμηση της βαρύτητας των παρασυσσωρευτικών συμπτωμάτων σε ελληνικό πληθυσμό.

Λέξεις ευρετηρίου: Διαταραχή παρασυσσώρευσης, απόκτηση, απόρριψη, αταξία, Ερωτηματολόγιο Αποθήκευσης, αξιοπιστία, εγκυρότητα.

Λ. Καλογεράκη, Σ. Βιτωράτου, Ε. Τσάλτα, Π. Στεφανάτου, Θ. Χαλιμούρδας, Η. Μουρίκης, Ν. Βαϊδάκης, Ι. Ζέρβας, Χ. Παπαγεωργίου, Ι. Μιχόπουλος (σελίδα 105) 

Πλήρες άρθρο σε pdf (Αγγλικά)