Οι έφηβοι αντιμετωπίζουν προβλήματα ψυχικής υγείας, αλλά ακόμα συχνά παραμελούνται οι ανάγκες ψυχική υγείας τους. Η ενδυνάμωση παρέχει στους εφήβους τις δεξιότητες για να επηρεάσουν τη ζωή τους αλλά και την κοινότητα εν γένει. Σκοπός της μελέτης είναι να εξετάσει την εγκυρότητα και την αξιοπιστία της φινλανδικής εκδοχής της Κλίμακας Αποτελεσματικότητας/ Ενδυνάμωσης των Νέων - Ψυχικής Υγείας (Youth Efficacy/Empowerment Scale – Mental Health, YES-MH). Η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε μέσω ερωτηματολογίου στο διαδίκτυο από μαθητές ηλικίας 12–17 ετών στη Δυτική Φινλανδία. Το ερωτηματολόγιο περιλάμβανε τα ακόλουθα εργαλεία: την κλίμακα YES-MH, το Ερωτηματολόγιο Δυνατοτήτων και Δυσκολιών (Goodman’s, the Strengths and Difficulties Questionnaire, SDQ) και η Κλίμακα Ψυχικής Ευεξίας Warwick-Edinburgh (Warwick-Edinburgh Mental Wellbeing Scale, WEMWBS). Διεξήχθη διερευνητική ανάλυση παραγόντων για τον έλεγχο της δομικής/εννοιολογικής εγκυρότητας καθώς και να παρατεθούν οι υποκείμενες δομές καταλήγοντας στις εξής υποκλίμακες: Εαυτός (Self), Υπηρεσίες (Services), Σύστημα (System). Η εσωτερική συνάφεια των υποκλιμάκων υπολογίστηκε με τον συντελεστή Cronbach α. Η δομική/εννοιολογική εγκυρότητα εξετάστηκε περαιτέρω με υπολογισμό των συντελεστών συσχέτισης Pearson μεταξύ των υποκλιμάκων. Επιπλέον, διερευνήθηκε η συγκλίνουσα εγκυρότητα μέσω συσχετισμών με το ερωτηματολόγιο SDQ και την κλίμακα WEMWBS. Στο τελικό μοντέλο εισήχθησαν στην ανάλυση παραγόντων όλα τα λήμματα της κλίμακας YESMH. Όλες οι φορτίσεις των παραγόντων ήταν περισσότερο από 0,40 (κυμαινόμενες από 0,63 έως 0,89). Όλες οι κλίμακες υπερέβησαν το ελάχιστο 0,70 αξιοπιστίας. Όλες οι υποκλίμακες εμφάνισαν σημαντικά θετική συσχέτιση μεταξύ τους (συντελεστές συσχετισμού: μέσο έως υψηλό). Οι συσχετίσεις της Κλίμακας Ψυχικής Ευεξίας με τις υποκλίμακες Εαυτός και Υπηρεσίες ήταν σημαντικές. Επιπλέον, η υποκλίμακα Εαυτός ήταν σημαντικά συσχετισμένη με όλες τις διαστάσεις του SDQ. Η υποκλίμακα Υπηρεσίες συσχετίστηκε σημαντικά με τα συναισθηματικά συμπτώματα και το συνολικό σκορ του SDQ, ενώ η υποκλίμακα Σύστημα συσχετίστηκε σημαντικά με τα προβλήματα συμπεριφοράς. Η διερευνητική ανάλυση παραγόντων έδειξε μια σαφή δομή των παραγόντων και τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η κλίμακα YES-MH είναι μια αξιόπιστη κλίμακα για την εκτίμηση της ενδυνάμωσης των νέων. Η κλίμακα YES-MH μπορεί να είναι χρήσιμη για τους επαγγελματίες υγείας ως εργαλείο εκτίμησης, αλλά και για την αξιολόγηση παρεμβάσεων ψυχικής υγείας και την εξέταση της ενδυνάμωσης ως αποτέλεσμα. Ωστόσο, περαιτέρω μελέτη μπορεί να προσφέρει ικανές πληροφορίες για τη χρήση της σε συγκεκριμένες πληθυσμιακές ομάδες εφήβων καθώς και σε έφηβους διαφορετικών εθνοτήτων.

Λέξεις ευρετηρίου: Νέοι, έφηβοι, αποτελεσματικότητα, ενδυνάμωση, Φινλανδία.

Ε. Σακελλάρη, Χ. Αθανασοπούλου, P. Kokkonen, A. Sourander, H. Leino-Kilpi (σελίδα 235)

Πλήρες άρθρο σε pdf (Αγγλικά)