Το Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT) αποτελεί το πλέον διαδεδομένο εργαλείο διαλογής για τις διαταραχές χρήσης αλκοόλ (ΔΧΑ) το οποίο, αν και αρχικά αναπτύχθηκε για να χρησιμοποιηθεί στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, παρουσιάζει ολοένα και αυξανόμενη χρήση σε μελέτες του γενικού πληθυσμού. Οι προηγούμενες μελέτες που ασχολήθηκαν με τη μελέτη των ιδιοτήτων του εργαλείου ως μέσου διαλογής, βασίστηκαν κυρίως σε κλινικά δείγματα και δεν έλαβαν υπόψη τις πιθανές διαφορές στην παραγοντική δομή του εργαλείου μεταξύ υποομάδων συμμετεχόντων με διαφορές ως προς την ηλικία, το φύλο και την κατάσταση ψυχικής υγείας τους. Στόχος της παρούσας μελέτης είναι η μελέτη της κατανομής της συνολικής βαθμολογίας του εργαλείου AUDIT και του εργαλείου μέτρησης κατανάλωσης αλκοόλ AUDIT-C καθώς και της παραγοντικής δομής του AUDIT σε υποομάδες συμμετεχόντων που ορίζονται με βάση το φύλο, την ηλικία και την παρουσία ή μη ψυχικής νόσου. Παρουσιάζεται η κατανομή της βαθμολογίας του AUDIT και η Διερευνητική/Επιβεβαιωτική Παραγοντική Ανάλυσή του σε ένα δείγμα 4.894 συμμετεχόντων, αντιπροσωπευτικό του ελληνικού γενικού πληθυσμού. Διαφορετικές βαθμολογίες στο AUDIT (διαγνωστικό κατώφλι/"cut-off") προτείνονται για τη διάγνωση του 10% του πληθυσμού με την υψηλότερης βαρύτητας ΔΧΑ στις προαναφερόμενες ομάδες συμμετεχόντων. Ειδικότερα, συνολική βαθμολογία στο AUDIT μεταξύ 10–12 αντιστοιχεί στο 10% του πληθυσμού με την υψηλότερη βαρύτητα προβλημάτων χρήσης αλκοόλ στις υποομάδες του γενικού πληθυσμού που παρουσιάζουν συχνότερη χρήση αλκοόλ (π.χ. νέοι άνδρες), ενώ AUDIT-score μεταξύ 4–5 οδηγεί, αντιστοιχεί στο 5% του πληθυσμού με την υψηλότερη βαρύτητα ΔΧΑ στην υποομάδα των συμμετεχόντων με λιγότερο συχνή κατανάλωση αλκοόλ (π.χ. γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας). Βαθμολογία 3 ή μεγαλύτερη στο AUDIT-C αντιστοιχεί στο 25% των συμμετεχόντων με τη βαρύτερη κατανάλωση αλκοόλ. To κλασικό μοντέλο 3 παραγόντων δεν ερμηνεύει καλύτερα την παραγοντική δομή του AUDIT σε σύγκριση με το μοντέλο των 2 παραγόντων. Το AUDIT αποτελεί ένα αξιόπιστο εργαλείο για τον προσδιορισμό των ΔΧΑ και της βαριάς κατανάλωσης αλκοόλ στον ελληνικό γενικό πληθυσμό. Η ηλικία, το φύλο και η παρουσία ψυχικών διαταραχών πρέπει να λαμβάνονται υπόψη προκειμένου να προσδιοριστεί το διαγνωστικό κατώφλι του AUDIT που θα οδηγήσει στην αποτελεσματικότερη διαλογή των ατόμων με ΔΧΑ σε μη-κλινικά δείγματα.

Λέξεις ευρετηρίου: Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT) - Εργαλείο Μέτρησης Διαταραχών Χρήσης Αλκοόλ, AUDIT-C, κοινοτικό δείγμα, κατώφλια διαλογής, Παραγοντική Δομή/ Ανάλυση, Ελλάδα.

Στ. Μπέλλος, Δ. Μαυρίδης, Β. Μαυρέας, Π. Σκαπινάκης (σελίδα 204)

Πλήρες άρθρο σε pdf (Αγγλικά)