Η κατάθλιψη επηρεάζει τις νοητικές ικανότητες, όπως τη σκέψη, τη συγκέντρωση και τη λήψη αποφάσεων, σε νέους ενηλίκους και σε ηλικιωμένους. Ωστόσο, η ικανότητα για δικαιοπραξίες περιουσιακού δικαίου (η οποία αποτελείται από πολλούς γνωστικούς τομείς και συγκεκριμένες δεξιότητες) και η κατάθλιψη στη νόσο Πάρκινσον με άνοια (PDD) δεν έχουν διερευνηθεί επαρκώς. Εξήντα συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε τέσσερεις ομάδες (PDD ασθενείς με και χωρίς καταθλιπτικά συμπτώματα, ηλικιωμένους μη ανοϊκούς με και χωρίς κατάθλιψη), οι οποίοι εξετάστηκαν με τη δοκιμασία Mini- Mental State Examination (MMSE), την κλίμακα Geriatric Depression Scale (GDS-15) και την Κλίμακα Αξιολόγησης Ικανότητας για Δικαιοπραξίες Περιουσιακού Δικαίου (LCPLTAS) στην πλήρη και σύντομη μορφή της. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι επιδόσεις των ασθενών με PDD στις νοητικές λειτουργίες και στη δικαιοπρακτική ικανότητα παρουσιάζουν σοβαρά ελλείμματα, ενώ υπάρχει και στατιστικώς σημαντική διαφορά μεταξύ των ασθενών PDD με κατάθλιψη και των μη καταθλιπτικών PDD ασθενών. Οι διαφορές στην επίδοση που αφορά σε δικαιοπραξίες περιουσιακού δικαίου υποδηλώνουν ότι η κατάθλιψη δεν πρέπει να αγνοείται. Περαιτέρω μελέτες σε μεγαλύτερο πληθυσμό ασθενών με PDD είναι απαραίτητες προκειμένου να διερευνηθεί ο αποφασιστικός ρόλος της κατάθλιψης στην ικανότητα για δικαιοπραξίες περιουσιακού δικαίου.

Λέξεις ευρετηρίου: Ικανότητα για δικαιοπραξίες περιουσιακού δικαίου, νόσος Πάρκινσον, άνοια, καταθλιπτικά συμπτώματα.

Β. Γιαννούλη, Μ. Τσολάκη (σελίδα 66)

 

Πλήρες άρθρο σε pdf (Αγγλικά)