Η ενδοοικογενειακή βία είναι συχνή σε όλα τα κοινωνικά στρώματα και έχει συσχετιστεί με σοβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας. Ωστόσο, η βαρύτητα της κακοποίησης σε γυναίκες με ψυχική νόσο δεν έχει μελετηθεί επαρκώς. Το μέγεθος της ψυχικής καταπόνησης που βιώνεται, συχνά εξαρτάται από τη σοβαρότητα της ενδοοικογενειακής βίας. Η ικανότητα ανοχής της ψυχικής καταπόνησης μπορεί να εξουδετερώνει την επίδραση της κακοποίησης και αυτό καθορίζει το επίπεδο προσλαμβανόμενης κακοποίησης. Τόσο η σοβαρότητα της κακοποίησης όσο και η ανοχή στην ψυχική καταπόνηση μπορούν με τη σειρά τους να καθορίζουν τη συμπεριφορά συμμόρφωσης στη θεραπεία σε ψυχικά πάσχουσες γυναίκες. Υπάρχει ελάχιστη έρευνα που να εξετάζει αυτές τις μεταβλητές. Έτσι η μελέτη αυτή είχε ως στόχο να εξετάσει τη βαρύτητα της κακοποίησης, την ανοχή στην ψυχική καταπόνηση και τη σχέση τους με τη συμμόρφωση στην αγωγή σε γυναίκες με ψυχική νόσο. Η μελέτη διενεργήθηκε σε εξωτερικούς ασθενείς στην ψυχιατρική κλινική σε ένα κέντρο τριτοβάθμιας φροντίδας στη Νότια Ινδία. Εκατό γυναίκες με ψυχική νόσο που βρίσκονταν σε ύφεση για δύο μήνες τουλάχιστον και που ζούσαν στην κοινότητα μαζί με μέλη της οικογένειας μετά από ένα επεισόδιο της ψυχικής νόσου κλήθηκαν στη σειρά με μη-τυχαία δειγματοληψία, αφού χορήγησαν τη συναίνεσή τους μετά από ενημέρωση. Προκειμένου να διασφαλιστεί η αξιοπιστία, ασθενείς με διάγνωση νοητική υστέρηση, άνοια ή οξέα ψυχωτικά συμπτώματα δεν συμπεριλήφθηκαν στο δείγμα. Όλοι οι συμμετέχοντες εκτιμήθηκαν αρχικά με χρήση φόρμας κοινωνικών, δημογραφικών και κλινικών στοιχείων. Η σοβαρότητα της κακοποίησης εκτιμήθηκε με την κλίμακα Composite Abuse Scale (CAS) και το επίπεδο ανοχής στην ψυχική κακοποίηση αξιολογήθηκε με την κλίμακα Distress Tolerance Scale (DTS). Η συμμόρφωση στη φαρμακευτική αγωγή εκτιμήθηκε με την ευρείας χρήσης κλίμακα Morisky Medication Adherence Scale (MMAS). Υπήρξε υψηλό επίπεδο κακοποίησης (ΜΟ=20,33, ΤΑ=20,55) και ανοχής στην ψυχική καταπόνηση (ΜΟ=26,80, ΤΑ=12,07) στο δείγμα σε σύγκριση με τα αντίστοιχα επίπεδα στον γενικό πληθυσμό. Η βαθμολογία στην ενδοοικογενειακή κακοποίηση είχε σημαντική θετική συσχέτιση με τις υποκλίμακες Ανοχή (p=0,001) και Απορρόφηση (p=0,014) της ανοχής ψυχικής καταπόνησης. Η βαθμολογία στην ενδοοικογενειακή κακοποίηση δεν είχε καμία στατιστικά σημαντική συσχέτιση με το επίπεδο συμμόρφωσης με τη φαρμακευτική αγωγή. Βάση των ευρημάτων αυτής της μελέτης, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι οι γυναίκες με ψυχική νόσο έρχονται αντιμέτωπες με αξιοσημείωτο επίπεδο ενδοοικογενειακής κακοποίησης και έχουν μια αυξημένη ικανότητα να ανέχονται την ψυχική καταπόνηση. Η βαρύτητα της ενδοοικογενειακής κακοποίησης συνδέεται αντιστρόφως ανάλογα με την προσλαμβανόμενη ικανότητα ανοχής της συναισθηματικής καταπόνησης και θετικά με το επίπεδο κατά το οποίο η προσοχή απορροφάται από αρνητικά συναισθήματα. Η μελέτη είχε ως περιορισμούς ότι ήταν συγχρονική και είχε μικρού μεγέθους δείγμα και χρειάζεται περαιτέρω αναπαραγωγή των ευρημάτων με μεγαλύτερο δείγμα και ομάδα ελέγχου.

Λέξεις ευρετηρίου: Eνδοοικογενειακή βία, ανοχή στην ψυχική καταπόνηση, συμμόρφωση με τη φαρμακευτική αγωγή, ψυχική νόσος.

 D. Ram, S. Rani Naik, A. Kumar, B. Gowdappa (σελίδα 32)

 

Πλήρες άρθρο σε pdf (Αγγλικά)