Σκοπός αυτής της έρευνας είναι η διερεύνηση της σχέσης μεταξύ της υποκειμενικής αίσθησης ευεξίας των εφήβων με σημαντικούς παράγοντες στην οικογένεια και ειδικότερα με: (α) τις αντιλήψεις τους για τη σχέση τους με τους γονείς, (β) τις αντιλήψεις των γονέων για τη σχέση τους με τους εφήβους και (γ) την αίσθηση ευεξίας των γονέων. Στην έρευνα συμμετείχαν 714 έφηβοι B’ και Γ’ Γυμνασίου και Β’ και Γ’ Λυκείου και οι γονείς τους από σχολεία της ευρύτερης περιοχής των Αθηνών που επιλέχθηκαν με τη μέθοδο της τυχαίας δειγματοληψίας. Για τη συλλογή των δεδομένων δόθηκαν στους εφήβους τα ακόλουθα ερωτηματολόγια: (α) Ερωτηματολόγιο Υποκειμενικής Αίσθησης Ευεξίας (για εφήβους) [Berne Questionnaire of Subjective Well-Being/Youth Form (BSW/Y)] το οποίο μετράει τους παράγοντες: Θετική στάση απέναντι στη ζωή, Αυτοεκτίμηση, Ικανοποίηση από τη ζωή, Προβλήματα, Σωματικά προβλήματα και Καταθλιπτική διάθεση. Οι τρεις πρώτοι παράγοντες περιλαμβάνονται σε έναν γενικότερο παράγοντα που ονομάζεται Ικανοποίηση και αξιολογούν τη θετική διάσταση της ευεξίας, ενώ οι επόμενοι τρεις περιλαμβάνονται στον γενικότερο παράγοντα Αίσθηση ασθένειας και αξιολογούν την αρνητική διάσταση της ευεξίας και (β) «Κλίμακα Συναισθηματικών Δεσμών στην Οικογένεια» (το οποίο χορηγήθηκε και στους γονείς). Επιπλέον χορηγήθηκαν στους γονείς τα ερωτηματολόγια «Ικανοποίηση από τη ζωή» και «Αξιολόγηση της συναισθηματικής ικανοποίησης από τη ζωή - κλίμακα Keyes» για την αξιολόγηση της δικής τους αίσθησης ευεξίας. Τέλος συλλέχθηκαν πληροφορίες για τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων. Στις στατιστικές αναλύσεις χρησιμοποιήθηκαν μέθοδοι της περιγραφικής και επαγωγικής στατιστικής προκειμένου να ελεγχθεί η συσχέτιση και η αλληλεπίδραση της υποκειμενικής αίσθησης ευεξίας με τους υπό εξέταση παράγοντες. Τα ευρήματα έδειξαν ότι υπάρχει σχέση μεταξύ ορισμένων διαστάσεων που αφορούν στην οικογένεια, με την υποκειμενική αίσθηση ευεξίας των εφήβων. Ειδικότερα το πιο σημαντικό εύρημα ήταν ότι τον κύριο ρόλο στην ευεξία των εφήβων παίζουν οι αντιλήψεις των ίδιων για τις σχέσεις τους με την οικογένειά τους και ειδικότερα με τη μητέρα τους. Συγκεκριμένα φάνηκε ότι οι καλές σχέσεις με τη μητέρα ενισχύουν τη θετική διάσταση της ευεξίας (το να είναι ικανοποιημένοι οι έφηβοι από τη ζωή και τον εαυτό τους) ενώ ανέοιανέοικαλές σχέσεις με τον πατέρα μειώνουν την αρνητική διάσταση της ευεξίας (το να έχουν αυξημένο τοεπίπεδο της ψυχικής αίσθησης ασθένειας), ενώ τα ευρήματα δεν δείχνουν σημαντική σχέση των αντίστοιχωναντιλήψεων των γονέων και της ευεξίας των γονέων με την ευεξία των εφήβων.

Λέξεις ευρετηρίου: Εφηβεία, υποκειμενική αίσθηση ευεξίας, οικογένεια, ικανοποίηση από τη ζωή.

Αικ. Λαμπροπούλου (σελίδα 172)

Πλήρες άρθρο σε pdf