Το διαδίκτυο δεν διαθέτει καμία εγγενή εθιστική ιδιότητα, παρόλα αυτά έχει την ικανότητα να διεγείρει τις αισθήσεις του χρήστη προκαλώντας ποικίλα υποκειμενικά βιώματα και εμπειρίες, οι οποίες ενδέχεται να είναι θετικές (προαγωγή της εκπαίδευσης) ή αρνητικές (εξάρτηση). Πολλοί είναι εκείνοι που επιλέγουν να επενδύσουν στον εικονικό κόσμο του διαδικτύου αποσύροντας την επένδυση από τη διά ζώσης επικοινωνία, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις η σύνδεση στο διαδίκτυο συνεπάγεται αποσύνδεση από την πραγματική ζωή, καθώς το άτομο απομονώνεται από τους γύρω του και ζει σε ένα εικονικό περιβάλλον. Υπό αυτές τις συνθήκες η υπέρμετρη χρήση του διαδικτύου ενδέχεται να οδηγήσει σε εξάρτηση. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση της σχέσης ανάμεσα στην εξάρτηση από το διαδίκτυο και την αγχώδη και καταθλιπτική συμπτωματολογία του χρήστη. Στην έρευνα συμμετείχαν 203 άτομα ηλικίας 17 έως 58 ετών (ΜΟ=26,03, Τ.Α.=7,92), τα οποία απευθύνθηκαν στο Τμήμα Προβληματικής Χρήσης Διαδικτύου της Μονάδας Απεξάρτησης 18 Άνω, ΨΝΑ, προκειμένου να λάβουν εξειδικευμένη βοήθεια για την εξάρτηση από το διαδίκτυο. Ο καθορισμός του βαθμού εξάρτησης αναφορικά με τη χρήση του διαδικτύου πραγματοποιήθηκε μέσω του ερωτηματολογίου εξάρτησης από το διαδίκτυο (Internet Addiction Test-IAΤ), ενώ για την εκτίμηση της αγχώδους και καταθλιπτικής συμπτωματολογίας χορηγήθηκε η αναθεωρημένη κλίμακα ενενήντα συμπτωμάτων (SCL-90-R). Η ανάλυση των δεδομένων της έρευνας κατέδειξε ότι μεταξύ των δύο φύλων δεν παρατηρείται διαφορά ως προς την ένταση εξάρτησης από το διαδίκτυο. Οι μικρότεροι σε ηλικία χρήστες έχουν περισσότερες πιθανότητες εκδήλωσης εξαρτητικών συμπεριφορών σε σχέση με τη χρήση του διαδικτύου, χωρίς ωστόσο η σχέση αυτή να είναι στατιστικά σημαντική. Τέλος, σε ό,τι αφορά στη σχέση μεταξύ ψυχοπαθολογίας και εξάρτησης από το διαδίκτυο, η αγχώδης συμπτωματολογία παρουσιάζει στατιστικά σημαντική χαμηλή θετική συσχέτιση με τον γενικό βαθμό της εξάρτησης από το διαδίκτυο και βρέθηκε να προβλέπει στην ανάλυση παλινδρόμησης την εξάρτηση από το διαδίκτυο, ενώ αν και θετική η σχέση με την καταθλιπτική συμπτωματολογία δεν βρέθηκε να είναι στατιστικά σημαντική, με τις γυναίκες, ωστόσο που εμφανίζουν καταθλιπτική συμπτωματολογία να είναι περισσότερο ευάλωτες στην εξάρτηση από το διαδίκτυο από τους άνδρες (που αιτήθηκαν θεραπεία). Η διερεύνηση των διαφορών μεταξύ των δύο φύλων και διαφορετικών ηλικιακών ομάδων συμβάλλει στον σχεδιασμό κατάλληλων προληπτικών και θεραπευτικών προγραμμάτων, ενώ η μελέτη της σχέσης μεταξύ εξάρτησης και άλλων ψυχικών/ψυχιατρικών διαταραχών συμβάλλει στην κατανόηση των μηχανισμών που διέπουν την εκδήλωση, διατήρηση και εξέλιξη της εξάρτησης από το εν λόγω μέσο καθιστώντας δυνατή την πληρέστερη εκτίμηση και αντιμετώπιση των συννοσηρών διαταραχών προλαμβάνοντας με τον τρόπο αυτόν την αρνητική επίδραση που ασκούν στην πρόγνωση της εξάρτησης.

Λέξεις ευρετηρίου: Εξάρτηση από το διαδίκτυο, ψυχοπαθολογία, αγχώδης συμπτωματολογία, καταθλιπτική συμπτωματολογία.

Ε. Σουλιώτη, Β. Σταυρόπουλος, Σ. Χρηστίδη, Υ. Παπαστεφάνου, Π. Ρούσσος (σελίδα 160)

Πλήρες άρθρο σε pdf