Σκοπός της Προσωποκεντρικής Ιατρικής (Person Centered Medicine) είναι η προαγωγή της Υγείας και της Ευεξίας του ανθρώπου στη συνολική (ολιστική) του υπόσταση. Η προσωποκεντρική αυτή θεώρηση δεν είναι νέα. Συνιστά αναβίωση πανάρχαιων αντιλήψεων που ανάγονται στην Ελληνική αρχαιότητα και σε πολιτισμούς της Ανατολής (Ινδία, Κίνα). Η σύγχρονη αναβίωση της Προσωποκεντρικής Ιατρικής οφείλεται σε μία σειρά αιτίων μεταξύ των οποίων σημειώνεται η κακή εκτίμηση των προτεραιοτήτων που δεν επιτρέπει τη διαπροσωπική διάδραση, η υπερβολική εμπιστοσύνη στη σύγχρονη τεχνολογία που οδηγεί σε διαγνώσεις βασισμένες μόνο σε εργαστηριακά ευρήματα, η απαξίωση της ολιστικής προσέγγισης, η επαγγελματική εξουθένωση των επαγγελματιών υγείας, η επικράτηση της εμπορικής νοοτροπίας στην ιατρική που εκφράζεται με τον χαρακτηρισμό των ασθενών ως «πελατών» και «καταναλωτών». Το Διεθνές Κολλέγιο Προσωποκεντρικής Ιατρικής (ICPCM), αναγνωρίζοντας ότι εξ αιτίας των παραπάνω δεν υπάρχει θεραπευτική και προληπτική προσέγγιση με προσωποκεντρική οπτική αποφάσισε να ασχοληθεί με την προαγωγή της Υγείας προς την προσωποκεντρική κατεύθυνση και κατά το έτος 2017 συμπλήρωσε 10 έτη δραστηριότητας στον τομέα αυτόν. Τονίζεται ότι η Επικοινωνία παίζει σημαντικό ρόλο στην Προσωποκεντρική Ιατρική γιατί έχει κεντρική θέση στη διάγνωση, στη θεραπεία και στη διατήρηση της Υγείας. Γίνεται μια ιστορική αναδρομή στην έννοια της Υγείας, επισημαίνεται η ευρύτητα του ορισμού του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (1948) που διατηρεί τη διαχρονικότητα και τη συνολική (ολιστική) του διάσταση και τονίζεται η συνάφεια του ορισμού με τη θετική ψυχική υγιεινή. Η Προαγωγή της Ψυχικής Υγείας διαχωρίζεται εννοιολογικά από την Πρόληψη, μια που το αντικείμενο της πρώτης είναι η Υγεία ενώ της δεύτερης η Νόσος. Επισημαίνεται ότι μεταξύ των στόχων της Προαγωγής Ψυχικής Υγείας εντάσσεται και η διαφύλαξη της Ειρήνης (WHO, 2004) και αναφέρεται η υποστήριξη του ICPCM στην Αντιπολεμική Διακήρυξη των Αθηνών (Athens Anti-War Declaration, 2016). Τονίζεται ότι είναι απαραίτητη η αξιολόγηση των προσπαθειών της Προσωποκεντρικής Ιατρικής και αναφέρεται ότι το Κολλέγιο (ICPCM) έχει δημιουργήσει ένα ειδικό εργαλείο αξιολόγησης, το Person-Centered Care Index (Kirisci et al, 2016). Σε σχέση με την Εκπαίδευση, το ICPCM τονίζει την ανάγκη οι εκπαιδευτές να ομιλούν με τους εκπαιδευόμενους και όχι προς τους εκπαιδευόμενους, και σε σχέση με την έρευνα τονίζεται η ανάγκη να παρέχονται πειστικές ενδείξεις αποτελεσματικότητας. Σχολιάζεται η σημασία της παροχής φροντίδας υγείας προς ΌΛΟΥΣ ώστε να περιορισθούν οι ανισότητες, με δεδομένο ότι οι ανισότητες συντελούν στην κακή υγεία του πληθυσμού. Τέλος, τονίζεται η ανάγκη εφαρμογής των αρχών της Προσωποκεντρικής Ιατρικής στα θύματα των φυσικών, ανθρωποεπαγόμενων και οικονομικών καταστροφών (Christodoulou et al, 2016) ιδιαιτέρως στην παρούσα οδυνηρή συγκυρία.Συμπερασματικά, επισημαίνεται η συμβολή του Διεθνούς Κολλεγίου Προσωποκεντρικής Ιατρικής (ICPCM) στην προσωποκεντρική θεώρηση της Υγείας σε εναρμόνιση με τις αρχές του Κολλεγίου και με τις Διακηρύξεις της Γενεύης (ICPCM Geneva Declarations).

Λέξεις ευρετηρίου: Προαγωγή υγείας, ψυχική υγεία, επικοινωνία, αξιολόγηση, καταστροφές, οικονομική κρίση, ICPCM.

Γ.Ν. Χριστοδούλου, J.E. Mezzich, C.R. Cloninger,N. Christodoulou, E. Villar, J. Appleyard, M. Botbol (σελίδα 52)

Πλήρες άρθρο σε pdf (Αγγλικά)