Πλήθος μελετών έχουν εξετάσει τον επιπολασμό και τη σοβαρότητα του άγχους και της κατάθλιψης σε σχέση με την υπογονιμότητα, αγνοώντας ωστόσο τους κοινωνικούς και πολιτισμικούς παράγοντες. Ο στόχος αυτής της διαπολιτισμικής μελέτης είναι να εξετάσει τα συναισθήματα που αφορούν στην ποιότητα ζωής, την αντιλαμβανόμενη κοινωνική στήριξη, την κατάθλιψη και το άγχος σε δύο ομάδες νεαρών γυναικών με τα ίδια δημογραφικά χαρακτηριστικά (ηλικία, εκπαίδευση και διάρκεια υπογονιμότητας – χρόνια έως την απόκτηση ενός παιδιού), οι οποίες αντιμετωπίζουν προβλήματα γονιμότητας σε δύο γειτονικές χώρες, την Ελλάδα και τη Βουλγαρία. Συνολικά εκατόν σαράντα οκτώ γυναίκες προερχόμενες και από τις δύο χώρες συμπλήρωσαν ένα ερωτηματολόγιο για την καταγραφή των δημογραφικών τους στοιχείων μαζί με την Πολυδιάστατη Κλίμακα Προσλαμβανόμενης Κοινωνικής Υποστήριξης (Multidimensional Scale of Perceived Social Support), την υποκλίμακα Καταστασιακού Άγχους από το Ερωτηματολόγιο Καταστασιακού-Σταθερού Άγχους (State-Trait Anxiety Inventory), την Κλίμακα CES-D (Κέντρο για την Επιδημιολογική μελέτη της κατάθλιψης), και κάποιες επιλεγμένες ερωτήσεις από το Ερωτηματολόγιο Ποιότητας Ζωής Γονιμότητας (Fertility Quality of Life). Εβδομήντα τέσσερεις γυναίκες οι οποίες προέρχονταν από τη Βόρεια Ελλάδα και εβδομήντα τέσσερεις γυναίκες από τη Νότια Βουλγαρία συμμετείχαν στην έρευνα. Οι δύο ομάδες γυναικών δεν παρουσίαζαν στατιστικώς σημαντικές διαφορές όσον αφορά στην ηλικία, τα έτη εκπαίδευσης και τα χρόνια για την απόκτηση ενός παιδιού. Οι γυναίκες δεν λάμβαναν κανενός είδους θεραπεία ή φαρμακευτική αγωγή για το πρόβλημα υπογονιμότητάς τους κατά τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι γυναίκες και στις δύο χώρες δεν είχαν διαφορετικά επίπεδα άγχους και κατάθλιψης σε σχέση με το πρόβλημα υπογονιμότητας που αντιμετωπίζουν, αλλά παρουσίασαν στατιστικά διαφορετικές αντιλήψεις για τον βαθμό της κοινωνικής στήριξης και την αναφερόμενη ποιότητα ζωής τους. Η μελλοντική έρευνα θα πρέπει να διερευνήσει περαιτέρω την υπογονιμότητα και τη σχέση της και με άλλες συναισθηματικές μεταβλητές σε μεγαλύτερα δείγματα διαφορετικού ηλικιακού εύρους από διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα

Λέξεις ευρετηρίου: Kατάθλιψη, άγχος, προσλαμβανόμενη κοινωνική υποστήριξη, ποιότητα ζωής, υπογονιμότητα, διαπολιτισμική έρευνα.

Β. Γιαννούλη, Σ. Στογιάνοβα (σελίδα 34) 

Πλήρες άρθρο σε pdf (Αγγλικά)