Το άρθρο αυτό αποτελείται από δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος περιγράφεται η ιστορική δια δρομή της ανάπτυξης της "βραχείας διάρκειας αγχοεκλυτικής ψυχοθεραπείας" που θεω ρείται ως ένα είδος δυναμικής ψυχοθεραπείας βραχείας διάρκειας...

Πέτρος Ε. Σιφναίος (σελίδα 130) - Πλήρες άρθρο