Στην τέως Σοβιετική 'Ενωση, η ψυχιατρική φροντίδα ήταν τομεοποιημένη και κεντρικά οργα νωμένη σε μεγάλα ψυχιατρικά νοσοκομεία, που μπορούσαν να φιλοξενήσουν 1000-2000 α σθενείς, παράλληλα με εξωτερικά ιατρεία που εξυπηρετούσαν τον πληθυσμό του τοπικού το μέα και τα οποία λειτουργούσαν σε δωρεάν δημόσια βάση...

Valery Ν. Krasnov (σελίδα 124) - Πλήρες άρθρο