Ένας αυξανόμενος αριθμός ερευνών έχει αναδείξει τον αντίκτυπο των προβλημάτων ψυχικής υγείας των μητέρων κατά τη διάρκεια της λοχείας και τον σημαντικό ρόλο των επαγγελματιών υγείας που εργάζονται στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας για την έγκαιρη ανίχνευση των γυναικών που μπορεί να διατρέχουν κίνδυνο. Η παρούσα μελέτη είχε ως πρωταρχικό στόχο να περιγράψει, να ερευνήσει και να δοκιμάσει ένα a priori υποθετικό εννοιολογικό μοντέλο για την εμπειρία κατά τη διάρκεια της λοχείας, τον προσδιορισμό των σχέσεων μεταξύ επιλόχειας ψυχικής ευπάθειας και την επιλόχεια προσαρμογή σε μητρικούς ρόλους και στάσεις, τη συζυγία και την αίσθηση συνοχής. Τρεις σταθμισμένες αυτοσυμπληρούμενες ψυχομετρικές κλίμακες (WAST, MAMA, SOC) χρησιμοποιήθηκαν για την αξιολόγηση των μεταβλητών του εννοιολογικού πλαισίου. Τα εννοιολογικό μοντέλο ελέγχθηκε με τη χρήση του λογισμικού IBM SPSS. Χρησιμοποιήθηκαν οι κάτωθι στατιστικές δοκιμασίες: Student’s t-test, chi-square tests, Explanatory factor analysis using a Varimax rotation Principal Components Method, Confirmatory analysis. Η παραγοντική διερευνητική ανάλυση επιβεβαίωσε τον ρόλο της κλίμακας SOC, συγκεκριμένων υποκλιμάκων της MAMA (οι μητρικοί ρόλοι και στάσεις, το σεξ, η εικόνα του σώματος, συμπτώματα όπως ναυτία) και των υποκλιμάκων της WAST (ένταση στη συζυγία και συναισθηματική και σωματική κακοποίηση), (KMO μέτρο για την επάρκεια της δειγματοληψίας=0,735 και η δοκιμή του Bartlett για σφαιρικότητα=184.786, d=36, p=0,0005). Οι λανθάνουσες μεταβλητές που επιβεβαιώθηκαν με την ανάλυση SEM ήταν: η φύση της συζυγίας, το βίωμα της μητρότητας και η αίσθηση αυτο-επάρκειας (Chi-square=28,45, df=24, P-value=0,24, RMSEA=0,046 p<0,05). Η φύση της συζυγίας (παράγοντας I: Eigenvalue=3,066) και ιδιαίτερα η αίσθηση έλλειψης υποστήριξης ή η απογοήτευση από τον σύζυγο, η μη ποιοτική συζυγία και η συναισθηματική/φυσική κακοποίηση από τον σύντροφο φαίνεται να έχουν σημαντική συσχέτιση με το άγχος και την κατάθλιψη κατά τη διάρκεια της λοχείας. Το βίωμα της Μητρότητας (παράγοντας ΙΙ: Eigenvalue=1,280), δηλαδή οι ρόλοι και οι στάσεις απέναντι στο νεογνό, θα μπορούσε να είναι χρήσιμη παράμετρος για την εκτίμηση των αλλαγών της διάθεσης την περίοδο της λοχείας, για την αξιολόγηση των μητέρων. Η αίσθηση αυτο-επάρκειας (παράγοντας ΙΙΙ: Eigenvalue=3,144) περιλαμβάνει τις στάσεις των λεχωίδων όσον αφορά στην εικόνα του σώματος, στο σεξ και στις μεθόδους αντιμετώπισης του άγχους, και φαίνεται να έχει σημαντική συσχέτιση με ψυχικές διαταραχές κατά τη λοχεία. Τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης συμβάλλουν στην πρόληψη και στην παρέμβαση όταν υπάρχουν δυσκολίες προσαρμογής κατά τη διάρκεια της άμεσης λοχείας, με στόχο να ενισχυθεί το πλαίσιο των δραστηριοτήτων των επαγγελματιών υγείας στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η περιγεννητική ψυχική ευπάθεια.

Λέξεις ευρετηρίου: Καταθλιπτικά συμπτώματα, λοχεία, κακοποίηση, μητρική εμπειρία, αυτο-επάρκεια. 

Β.Γ. Βιβιλάκη, Β. Δαφέρμος, Ευ. Πατελάρου, D. Bick, Αρ. Συγγελάκη, Ν.Δ. Τσόπελας, Π. Μπίτσιος, Ε.Τ. Πετρίδου, Αλ.Ν. Βγόντζας, Χρ. Λιονής - Πλήρες άρθρο (Αγγλικά)