Ανασκοπείται η ευρεία βιβλιογραφία για την επιθετικότητα. Η ευρύτητα του θέματος θέ τει εκ των προτέρων ορισμένους περιορισμούς: Αναφέρονται μόνον, χωρίς να παραγνω ρίζεται η σημασία τους, οι γεννητικοί και οι περιβαλλοντικοί παράγοντες. Περιγράφονται οι μεθοδολογικές και πρακτικές δυσκολίες των ερευνών στον τομέα αυτόν, καθώς και οι δυσκολίες που προκύπτουν από την ασάφεια ως προς τη μέτρηση και την ταξινόμηση της επιθετικής συμπεριφοράς. Γίνεται αναφορά στο ανατομικό υπόστρωμα που ενοχοποιείται στη βίαιη συμπεριφορά και αποτελεί το πεδίο δράσης των νευροδιαβιβαστών και των νευ ρορμονών. Ειδικότερα ανασκοπείται η βιβλιογραφία των νευροδιαβιβαστών που έχουν συ σχετισθεί με την επιθετικότητα, με μόνη εξαίρεση τη βιβλιογραφία για τη σεροτονίνη, η οποία λόγω του μεγέθους της απαιτεί ξεχωριστό άρθρο. Ανασκοπείται επίσης η βιβλιο γραφία των νευρορμονών (τεστοστερόνη, κορτιζόλη, βαζοπρεσσίνη), καθώς και της χοληστερόλης...

Α. Δουζένης, Κ. Βασιλοπούλου, Ζ. Τσίρκα (σελίδα 169) - Πλήρες άρθρο