Στην έρευνα για την αιτιοπαθογένεια της διαταραχής πανικού (ΔΠ) σημαντικό ρόλο διαδρα ματίζουν οι προκλητές δοκιμασίες (challenges), με τις οποίες επιχειρείται με τεχνητό τρόπο αύξηση του άγχους, ή και κρίση πανικού, γεγονός που επιτρέπει τη διερεύνησή τους υπό ε λεγχόμενες και ασφαλείς συνθήκες...

Β.Γ. Μασδράκης, Ι.Γ. Παπακώστας (σελίδα 129) - Πλήρες άρθρο