Οι κοινωνικές σχέσεις είναι βασικό στοιχείο της κοινωνικής ζωής και οι ουσιαστικότερες από αυτές είναι οι διαπροσωπικές. Στο άρθρο αυτό γίνεται μια ανασκόπηση των βιολογικών μετα βολών που συνδέονται με την ανάπτυξη των διαπροσωπικών δεσμών. Οι βασικές αρχές της θεωρίας της πρόσδεσης, που αναπτύχθηκαν από τους Bowlby, Ainsworth και άλλους για να ερ μηνεύσουν τους συναισθηματικούς δεσμούς, αποδόθηκαν με όρους που διευκόλυναν τη διε ρεύνηση του βιολογικού υποβάθρου των διαπροσωπικών δεσμών...

Ν. Βαϊδάκης, Α. Βούτου (σελίδα 113)Πλήρες άρθρο