Οι παθολογικές εξαρτήσεις δεν περιορίζονται στην κατανάλωση ουσιών, αλλά περιλαμβά νουν ποικίλες άλλες συμπεριφορικές έξεις. Διερευνήθηκε, εάν οι αγοραπωλησίες στο Χρη ματιστήριο Αξιών Αθηνών μπορεί να έχουν ομοιότητες με την καταναγκαστική συμπερι φορά ενασχόλησης με τυχερά παιχνίδια, που οδηγεί σε πιθανά ψυχολογικά προβλήματα και προβλήματα υγείας..

Ν. Πιπεροπούλου (σελίδα 253) - Πλήρες άρθρο