Σκοπός της μελέτης ήταν η διερεύνηση των γνωστικών αριθμητικών ικανοτήτων ομάδας 31 αναλφαβήτων γυναικών, μέσης ηλικίας 61,96 ετών. 'Ολα τα άτομα δεν είχαν υποβληθεί πο τέ σε οποιαδήποτε μορφή εκπαίδευσης λόγω ιστορικών και κοινωνικών αιτίων. 'Εχοντας ε ξαιρέσει πιθανή νοητική υστέρηση ή άνοια, σε όλα τα άτομα χορηγήθηκε η νευροψυχολο γική συστοιχία EC-301 R - έκδοση για αναλφαβήτους, που περιλαμβάνει 10 υποδοκιμα σίες..

Ι. Νηματούδης, X. Seron, Γ. Λευθέρη, Ζ. Νασίκα, Α. Τζαβάρας (σελίδα 217) - Πλήρες άρθρο