Ο σκοπός της έρευνας είναι να διερευνήσει την ψυχοπαθολογία των παιδιών των οικονο μικών μεταναστών και τη χρήση των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας έτσι, όπως αυτά προκύ πτουν από τη σχέση τους με την Υπηρεσία Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων του Κοι νοτικού Κέντρου Ψυχικής Υγιεινής Βύρωνα -Καισαριανής..

Δ.Κ. Αναγνωστόπουλος, Β. Ρότσικα, Μ. Βλασσοπούλου, Ε. Πεχλιβανίδου, Λ. Λεγάκη, Ε. Ρογκάκου, Β. Καλτσή, Ε. Λαζαράτου (σελίδα 347) - Πλήρες άρθρο