Σκοπός της εργασίας ήταν η δημιουργία ενός εργαλείου υπό μορφήν ερωτηματολογίου, κατάλληλου για την εκτίμηση της σχέσης γιατρού-ασθενούς. Δημιουργήθηκε μία τράπεζα ερωτήσεων από τα ερωτηματολόγια που αφορούσαν στη θεραπευτική σχέση ή την εμπε ριείχαν ως μεταβλητή, που τελικά οδήγησε στη δημιουργία δύο ερωτηματολογίων, με 122 και 137 ερωτήσεις για τους γιατρούς και τους ασθενείς, αντιστοίχως, τα οποία χορηγή Θηκαν σε δείγμα 72 γιατρών και 461 ασθενών..

Μ. Κουτσοσίμου, Α. Λιάκος, Κ. Αδαμίδης, Β. Μαυρέας (σελίδα 331)Πλήρες άρθρο