Μολονότι από τα πανάρχαια χρόνια υπήρξε προσφιλές Θέμα της φιλολογίας και της φιλοσο φίας, η ζήλεια - είτε ως μονήρες συναίσθημα είτε ως ψυχολογική κατάσταση (ζηλοτυπία) περνά μόλις προσφάτως το κατώφλι του ψυχιατρικού ενδιαφέροντος. Η μέχρις τώρα όμως λι γοστή πρόοδος στην κατανόησή της είναι ένδειξη των δυσκολιών ενός τέτοιου εγχειρήματος "νοσολογικο-ποίησης" ή "ψυχιατρικο-ποίησής" της. Δεδομένου ότι θεσμοθετημένα κριτήρια με εξαίρεση την παραληρηματική ζηλοτυπία - δεν υπάρχουν, στο άρθρο αυτό γίνεται μια προ σπάθεια διάκρισης μεταξύ μη νοσηρής και νοσηρής ζηλοτυπίας, καθώς επίσης και προσπάθεια κατηγοριοποίησης των διαφόρων κλινικών μορφών της δεύτερης..

Ι . Γ. Παπακώστας (σελίδα 319) - Πλήρες άρθρο