Αν και κατά καιρούς υπήρξαν προτάσεις για την ταξινόμηση των ψυχικών διαταραχών του αναπτυξιακού ηλικιακού φάσματος, οι γενικές ταξινομήσεις ICD και DSM επικράτησαν και στην Ψυχιατρική παιδιού και εφήβου. Ωστόσο, παραμένουν βασικά ζητήματα ως προς την καταλληλότητα και επάρκειά τους για τις ηλικίες αυτές. Γίνεται μια ιστορική αναδρομή και σκιαγραφείται η εξέλιξη των ιδεών γύρω από την παιδοψυχιατρική νοσογραφία και ταξινόμηση. Αναφέρονται τα σύγχρονα ταξινομικά συστήματα και οι δυσκολίες τους να αντα-ποκριθούν στις κλινικές ανάγκες του παιδοψυχιάτρου. Η Γαλλική Ταξινόμηση Ψυχικών Δια-ταραχών Παιδιού και Εφήβου αποτελεί μια σχετικά πρόσφατη πρόταση ειδικής ταξινόμησης, κινούμενη στο πλαίσιο της γαλλικής παιδοψυχιατρικής παράδοσης, αλλά επιδιώκοντας ταυτόχρονα να είναι ανοιχτή σε μια επικοινωνία με την ταξινόμηση του Π.Ο.Υ. Η CFTMEA τοποθετείται σαφώς σε μια ψυχοδυναμική προοπτική, όπου λαμβάνεται υπ' όψιν η κλινική σημειολογία, αλλά και η συνολική εκτίμηση των αλληλεπιδράσεων που έχει αναπτύξει το παιδί με το περιβάλλον του. Αυτό όμως που έχει περισσότερη σημασία και διαφοροποιεί την CFTMEA από τις γενικές ταξινομήσεις είναι ότι δεν επιβάλλει κανόνες και διαδικασίες για τη διάγνωση, αλλά αφήνει το έργο αυτό στη γνώση και την κρίση του κλινικού. Η τα-ξινόμηση παρουσιάζεται ως προς τα βασικά χαρακτηριστικά της, μαζί με έναν συγκριτικό σχολιασμό σε σχέση με την ICD-10 και το DSM-IV.

Λέξεις ευρετηρίου: ταξινόμηση, Ψυχιατρική παιδιού και εφήβου, Γαλλική Ταξινόμηση Ψυχικών Διαταραχών Παιδιού και Εφήβου.

Ε. Λαζαράτου, Ν. Ζηλίκης (σελίδα 49) - Πλήρες άρθρο