Τα οφέλη της παροχής αποτελεσματικής θεραπείας σε νέα άτομα που βρίσκονται σε κατάσταση η οποία
ονομάζεται «σύνδρομο κινδύνου για ψύχωση» (psychosis risk syndrome) –εναλλακτικά είναι γνωστά και ως
άτομα «πολύ αυξημένου κινδύνου» (UHR) για ψύχωση– έχουν αναγνωρισθεί μόλις την τελευταία δεκαετία. Οι
παρεμβάσεις σ’ αυτή τη φάση, οι οποίες μπορεί να διαχωρισθούν αδρά σε ψυχοκοινωνικές και φαρμακολογι-
κές, έχουν ως στόχο τη μείωση της βαρύτητας των συμπτωμάτων αλλά και την καθυστέρηση ή, αν είναι δυνα-
τόν, την αποτροπή της ανάδυσης της ψύχωσης.

Τα οφέλη της παροχής αποτελεσματικής θεραπείας σε νέα άτομα που βρίσκονται σε κατάσταση η οποία ονομάζεται «σύνδρομο κινδύνου για ψύχωση» (psychosis risk syndrome) –εναλλακτικά είναι γνωστά και ως άτομα «πολύ αυξημένου κινδύνου» (UHR) για ψύχωση– έχουν αναγνωρισθεί μόλις την τελευταία δεκαετία. Οιπαρεμβάσεις σ’ αυτή τη φάση, οι οποίες μπορεί να διαχωρισθούν αδρά σε ψυχοκοινωνικές και φαρμακολογικές, έχουν ως στόχο τη μείωση της βαρύτητας των συμπτωμάτων αλλά και την καθυστέρηση ή, αν είναι δυνατόν, την αποτροπή της ανάδυσης της ψύχωσης....

Γ. Γαρύφαλλος, Γ. Λαυρεντιάδης, Ι. Γκιουζέπας (σελίδα 280) - Πλήρες άρθρο