Τ ο σύστημα υγείας κατέχει σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση και στον σχεδιασμό υπηρεσιών και υποστήριξης προς τα άτομα που πάσχουν από άνοια, όμως δεν μπορεί να οργανώσει κοινωνικές πρωτοβουλίες για τη διαχείριση του στίγματος και για την κατανόηση της άνοιας στην κοινότητα με αποτέλεσμα αρνητικές επιπτώσεις τόσο σε ασθενείς όσο και σε φροντιστές. Oι «Φιλικές Κοινότητες προς την άνοια» είναι πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Κοινής Δράσης για την άνοια (EU Act on Dementia) με σκοπό τη βελτίωση της καθημερινότητας και της ποιότητας ζωής των ασθενών με άνοια. Σε μια «Κοινότητα Φιλική προς την άνοια οι ασθενείς δεν θα είναι αποκλεισμένοι και θα έχουν τον σεβασμό από τους συμπολίτες τους. Οι πολίτες, οι δημόσιοι οργανισμοί και οι επιχειρήσεις θα συνεργάζονται προκειμένου να αρθούν τα εμπόδια για να συμμετέχουν οι ασθενείς και οι φροντιστές στη κοινότητα». Οι Φιλικές Κοινότητες περιλαμβάνουν τέσσερα πεδία: το περιβάλλον, τους πολίτες, τα δίκτυα και τους πόρους. Τα παραπάνω πεδία, εφαρμόζονται πιλοτικά στην Eλλάδα (Δήμοι Αθηνών, Βύρωνα, και Βριλησσίων), στη Βουλγαρία και το Ηνωμένο Βασίλειο με σκοπό να διαμορφωθούν οι κατευθυντήριες οδηγίες για τη δημιουργία Φιλικών Κοινοτήτων για την άνοια στη ΕΕ προάγοντας τη συνεργασία και τη διασύνδεση των φορέων (κράτους, δήμων, μη κερδοσκοπικών οργανώσεων, επιχειρήσεων κ.ά.) με τους ασθενείς και τους φροντιστές τους. Ο σκοπός της πρωτοβουλίας της Ελληνικής Κοινής Δράσης πρoς την άνοια είναι η ανάπτυξη συμμαχιών στην κοινότητα με δράσεις στους Δήμους που στοχεύουν στην ευαισθητοποίηση των εργαζομένων, στη δικτύωση και διασύνδεση οργανισμών και στην εκπαίδευση των κατοίκων στην κατανόηση της άνοιας.

Λέξεις ευρετηρίου: Φιλικές Kοινότητες για την άνοια, άνοια, φροντιστές, στίγμα, Ευρωπαϊκή Κοινή Δράση.

Α. Πολίτης, Α. Μούγιας, Ι. Πετρούλια, Ι. Σμυρνή, Ι. Τούντας, Δ. Πλουμπίδης, Μ. Μαντζώρου, Ε. Κούκια, D. Kiosses, Χ. Παπαγεωργίου, Ομάδα εργασίας Φιλικών Κοινοτήτων για την Άνοια (σελίδα 82)

Πλήρες άρθρο σε pdf