Το σύνδρομο της άδειας φωλιάς αποτελεί ένα μεταβατικό στάδιο, κατά το οποίο γονείς της μέσης ηλικίας βρίσκονται στη διαδικασία της προώθησης των παιδιών τους στην ανάληψη των υπόχρεωσεών τους ως ενηλίκων. Το σύνδρομο της άδειας φωλιάς είναι μια ψυχολογική κατάσταση, η οποία επηρεάζει και τουs δύο γονείς που ενδέχεται να βιώσουν συναισθήματα λύπης, απώλειας, φόβου, αβεβαιότητας, δυσκολία στην αναπροσαρμογή των ρόλων τους και τη διαφοροποίηση των σχέσεών τους, όταν τα παιδιά αποχωρούν από την πατρική εστία. Αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε έναν κόσμο όπου η τρέχουσα οικονομική κρίση έχει οξύνει την παγκόσμια φτώχεια και έχει οδηγήσει σε κρίση των αξιών, όπως αυτή αντανακλάται στο δυναμικό μοντέλο της οικογένειας. Σκοπός της παρούσας ανασκόπησης είναι να εξετάσουμε τις επιπτώσεις του ψυχολογικού στρες του συνδρόμου στη συναισθηματική υγεία και ευημερία των γονέων, λαμβάνοντας υπόψη το φύλο, το εθνικό και το πολιτιστικό τους υπόβαθρο, κοινωνικο-δημογραφικούς και άλλους παράγοντες πλαισίου μέχρι τη σύγχρονη οικονομική κρίση. Εξετάσαμε τις ψυχοκοινωνικές συνέπειες της επιστροφής στην κενή φωλιά των παιδιών "Boomerang", ως αποτέλεσμα των τρεχουσών οικονομικών ασταθειών. Τέλος, εστιάσαμε στις στρατηγικές με τις οποίες η οικογένεια μπορεί να διατηρήσει την ανθεκτικότητά της, σύμφωνα με το μοντέλο της ανθεκτικότητας και τα μοντέλα αυτο-αποτελεσματικότητας. Διεξήχθη ηλεκτρονική αναζήτηση στο Medline, Scopus, Embase, Cochrane and PsychINFO. O όρος empty-nest syndrome συνδυάστηκε με τις λέξεις: women, men, economic crisis, parenthood, stress, menopause, midlife crisis, Boomerang kids, crowded nest, resilience, self-efficacy, well-being, cultural differences. Γυναίκες και άνδρες από διάφορες κοινωνικές και πολιτιστικές ομάδες, έχουν μια διαφορετική εμπειρία της κενής φωλιάς, καθώς και των τρόπων αντιμετώπισής της. Το στρες της άδειας φωλιάς έχει ως συνέπεια την εκδήλωση καταθλιπτικών και συμπεριφορικών συμπτωμάτων και νοητικής εξασθένησης. Σύμφωνα με τις περισσότερες μελέτες, οι διαταραγμένες οικογενειακές σχέσεις –συγκρούσεις, συναισθηματική απόσταση, εχθρότητα– και η ελλιπής κοινωνική υποστήριξη επηρεάζουν αρνητικά την ευημερία των γονέων. Η χρηματοπιστωτική κρίση δύναται να μετατρέψει την άδεια φωλιά σε «δυναμική φωλιά» μέσω της ενδυνάμωσης των υπηρεσιών της κοινότητας. Προγράμματα κοινωνικής υποστήριξης θα πρέπει να σχεδιαστούν για την ενίσχυση των οικογενειακών πόρων και τη βελτίωση της ποιότητας της οικογενειακής ζωής.

Λέξεις ευρετηρίου: Σύνδρομο άδειας φωλιάς, οικογένεια, οικονομική κρίση, ανθεκτικότητα, ευημερία.

Α. Μπουγέα, Α. Δεσπότη, Ευ. Βασιλόπουλος (σελίδα 329)

Πλήρες άρθρο σε pdf (Αγγλικά)