Στην παρούσα έρευνα εξετάστηκαν οι παράγοντες που επηρεάζουν την ψυχική υγεία των μεταναστών, εστιάζοντας στον ρόλο των στρατηγικών επιπολιτισμού και της κοινωνικής στήριξης. Οι συμμετέχοντες της παρούσας έρευνας ήταν Ινδοί μετανάστες πρώτης γενιάς που διέμεναν στην Κρήτη (N=114). Διατυπώθηκε η υπόθεση ότι οι Ινδοί μετανάστες επιλέγουν την εναρμόνιση και τον διαχωρισμό, ως τακτικές επιπολιτισμού, δεδομένου ότι οι Ινδοί φέρουν διακριτές διαφορές από τους Έλληνες σε θρησκεία, πολιτισμικές αξίες και εμφάνιση, και η εναρμόνιση και ο διαχωρισμός θα τους επέτρεπε να διατηρήσουν κάποια στοιχεία από τον πολιτισμό καταγωγής τους. Διατυπώθηκε, επίσης, η υπόθεση ότι η κοινωνική στήριξη θα δρα διαμεσολαβητικά στην αρνητική σχέση του διαχωρισμού και της εναρμόνισης με το άγχος και την κατάθλιψη. Επιπρόσθετα, διατυπώθηκε η υπόθεση ότι η κοινωνική στήριξη θα δρα προστατευτικά (δηλαδή θα δρα ως ρυθμιστής) στους Ινδούς μετανάστες που επιλέγουν την εναρμόνιση και τον διαχωρισμό, ελαττώνοντας τα επίπεδα άγχους και κατάθλιψης. Χρησιμοποιώντας συγκεκριμένες κλίμακες μέτρησης του άγχους, της κατάθλιψης, της κοινωνικής στήριξης και του επιπολιτισμού, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι, όντως, οι Ινδοί μετανάστες επέλεξαν με μεγαλύτερη συχνότητα την εναρμόνιση και τον διαχωρισμό. Ο διαχωρισμός ήταν, επίσης, η μόνη τακτική επιπολιτισμού που συνδέονταν θετικά με την κοινωνική στήριξη και αρνητικά με την κατάθλιψη μέσω κοινωνικής στήριξης από φίλους και οικογένεια. Επιπλέον, τα υψηλά επίπεδα κοινωνικής στήριξης προστάτευαν τους μετανάστες που επέλεξαν την εναρμόνιση από την κατάθλιψη, ενώ τα μεσαία και υψηλά επίπεδα της αφομοίωσης από το άγχος. Τα αποτελέσματα αυτά υποδεικνύουν ότι και η εναρμόνιση και ο διαχωρισμός προτιμώνται από τους Ινδούς μετανάστες στην Ελλάδα. Επιπλέον, φαίνεται ότι στην περίπτωση των Ινδών μεταναστών την Ελλάδα, ο διαχωρισμός μπορεί να προσφέρει περισσότερη κοινωνική στήριξη σε σύγκριση με άλλες τακτικές επιπολιτισμού, έχοντας ως αποτέλεσμα λιγότερα συμπτώματα κατάθλιψης. Αυτά τα αποτελέσματα υποδεικνύουν ότι διαφορετικές τακτικές επιπολιτισμού μπορεί να έχουν διαφορετικά αποτελέσματα σε διακριτούς δείκτες ψυχικής υγείας. Επιπλέον, αναδεικνύεται ότι η κοινωνική στήριξη των μεταναστών αποτελεί προστατευτικό παράγοντα στη σχέση μεταξύ τακτικών επιπολιτισμού, άγχους και κατάθλιψης. Η αύξηση των κοινωνικών δικτύων των μεταναστών μπορεί να αποβεί χρήσιμη στην προσαρμογή τους στην ελληνική κοινωνία.

Λέξεις ευρετηρίου: Επιπολιτισμός, άγχος, κατάθλιψη, κοινωνική στήριξη, Ινδοί μετανάστες.

Ε.Β. Κατέρη, Γ. Τσουβέλας, Ε.Χ. Καραδήμας (σελίδα 311)

Πλήρες άρθρο σε pdf (Αγγλικά)